Crear factura

Método para crear factura de compra o documento soporte electrónico de compras realizadas a personas no obligadas a facturar.

Language
Authorization
OAuth2
Click Try It! to start a request and see the response here!